top of page

1-Taraflar

İşbu Gelinlik Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”); Maçka Cad. Berna Apt. No:22/1 Teşvikiye / Şişli / İstanbul adresinde mukim, Rent is the new chic (“Şirket”) ile Kiracı arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarla, aşağıda belirtilen tarihte imzalanmıştır. Yukarıda belirtilen tarafların her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2-Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kiracı'nın Şirket'ten yukarıda belirlenen Kiralama Süresi’nce dönemsel olarak yukarıda belirlenen Ürün Bedeli karşılığı yukarıda belirlenen Ürün’ün kiralanması ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

3-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kiracı,  belirtilen seçili Ürün’ü Kiralama Süresi boyunca Şirket’ten kiralamaktadır. Kiracı, Ürün’ü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını ve Kira Süresi sonunda Şirket’e iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 2. Kiralama Süresi ancak Şirket'in onayı ile uzatılabilir. Kira Süresi'nin uzatılması halinde, Şirket uzatılan süre için ek ücret talep etme hakkına sahiptir. Kiracı uzatılan süre için (maksimum  3 gün) ürün bedelinin  günlük ücretini Şirket’e uzatılan süre başlamadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Kiracı, Ürün’ü kiralamaya karar verdiği tarihte kira Bedeli’nin tamamını Şirket’e ödeyecektir. Kira Bedeli’nin ödenmemesi ,eksik ödenmesi veya ödenen Kira Bedeli’nin geri çekilmesi vb. durumlarda Şirket Ürün’ü Kiracı’ya kiralamama hakkına sahiptir.

 4. Kiracı, Ürün’ü Kiralama Süresi’nin sonunda iade etmeyi; kullanım sırasında oluşabilecek tüm riskleri ve Ürün üzerinde oluşan tüm yıpranma, hasar ve zararları karşılayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder. Şirket, Kiracı tarafından iade edilen Ürün’ü kontrol etmek, Ürün’ün kiralanan Ürün olup olmadığını tespit etmek ve Ürün üzerinde hasar incelemesi yapma hakkına sahiptir.

 5. Ürün’ün iade tarihinde teslim edilmemesi durumunda,3 iş günü içerisinde Şirket Kiracıya suç duyurusunda bulunma ve tazimant talep etme hakkına sahiptir.

 6. Ürün’ün yıpranmış durumda iade edilmesi halinde, Şirket kiracıdan Ürün’ün onarılmasına ilişkin tadilat / temizleme bedeli talep etme hakkına sahiptir.

 7. Ürün’ün zarar görmesi halinde, Kiracı, Şirket’e bir Kira Bedeli tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 8. Ürün’ün kullanılamaz halde iade edilmesi, farklı bir ürün iade edilmesi veya Ürün’ün hiç iade edilmemesi hallerinde, Kiracı, Şirket’e tazminat bedeli olarak Kira Bedeli’nin 2 katını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 9. Kiralama öncesinde Ürün’ün hasar görerek kullanılamayacak durumuna gelmesi halinde, Şirket Kiracı’ya Kira Bedeli’ni iade etmeyi veya Kiralama Süresi’nde uygun olan aynı bedelde benzer bir ürün (yüksek bedelli bir ürünü ek kira bedeli ödeyerek) ile değişim hakkı tanımayı beyan kabul ve taahhüt eder.

 10. Kiracı, Kira Bedeli’ni ödediği Ürün’ü kiralamaktan vazgeçmesi halinde, 24 saat içerisinde Şirket’ten Kira Bedeli’nin tamamını talep etme hakına sahiptir.

 11. Kiracı, Kira Bedeli’ni ödediği ürünü sadece 24 saat içerisinde değiştirme hakkına sahiptir.24 saati geçen süre sonrasında Kiracı model değişimi talep etmeyecektir.

 12. Ürün’ün kullanılacağı etkinliğin mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmesi halinde, Kiracı Ürün’ü 6 ay içerisinde uygun farklı bir tarihte yeniden kullanma hakkına sahiptir.

 13. Kiracı, yukarıda belirtilen tadilatlar dışında Ürün üzerinde ek tadilatlar talep etmesi durumunda, ek tadilatlar için Şirket’in belirleyeceği ek tadilat ücretini ödemeyi kabul eder.

 14. Taraflar'ın işbu Sözleşme kapsamında paylaştığı tüm bilgiler ve kişisel veriler gizli bilgi niteliğindedir, Taraflar gizli bilgiyi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı surette üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket vb.) bilgisine ve kullanmasına sunmamayı, ifşa etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 15. İşbu Sözleşme'den doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 16. Kiracı, işbu Sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adresini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediğini kabul ve beyan ederler. Kiracı, bu adreste meydana gelebilecek değişikliği Şirket’e yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 17. Kiracı, işbu Sözleşme'yi ve/veya bu Sözleşme'den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Şirket’in yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 18. İşbu Sözleşme elektronik ortamda karşılıklı olarak imzalanmış kabul edilecektir.

bottom of page